Sunday, April 22, 2007

Konfiguracja mojego vim-a

Nie chcę was zanudzać szczegółami. W sieci dostępnych jest mnóstwo wspaniałych opisów do konfiguracji vim-a. Podaję tutaj tylko swój plik konfiguracyjnych i kilka ciekawych linków:
set nu " Włączamy numerowanie linii
set softtabstop=3 " Wcięcie [TAB] ustawione na 3 spacje
set shiftwidth=3 " Wcięcie używając [>]
set tabstop=3 " Wcięcie [TAB] na sztywno w plikach już wcześniej edytowanych

if &t_Co > 2 || has("gui_running") " Jeżeli tylko dostępone są kolory
syntax on " Włącz podświetlanie składni
set hlsearch " Włącz podświetalnie wyszukiwania
endif

set nobackup " Nie chcemy plików backupowych

set autoindent " Kontrola wcięć: Takie samo wcięcie dla kolejnej linii

" Rozpoznawanie typów plików przez vim-a i właściwe podświetalnie składni
" Możliwość używania wtyczek typów plików pomagających
" Wykorzystywaie reguł automatycznego robienia wcięć
filetype plugin indent on

set linebreak " Łamenie wierszy kiedy nie mieszczą się na ekranie
set nowrap " Tekst po dojściu do niewidocznej części tekstu zostaje przesunięty

" Rozpoznawania znaków tabulacji i odstępu
" set list
" set listchars=tab:>-,trail:=

" Ładne wcięcia dla programowania w języku C
" set cindent shiftwidth=3

" Kolorowanie składni XHTML i SQL wewnątrz stringów w plikach PHP
let php_sql_query = 1 " Koloruj SQL w stringach
let php_htmlInStrings = 1 " Koloruj HTML w stringach
let use_xhtml = 1 " Używaj XHTML-a

" Pokazywanie tego co się wpisuje przy wyszukiwaniu /
set incsearch

let spell_executable = "aspell"
let spell_language_list = "polish,english"
let spell_markup_ft = "html,php,xhtml,dhtml,tex,mail,help,text"
let spell_auto_type = "tex,mail,text,html,sgml,otl,cvs,none"

command! Gcc !gcc % -o %.out
command! Run !./%.out
command Php :!php %

" Kodowanie
set encoding=iso-8859-2 " Kodowanie
set fileencoding=iso-8859-2 " Kodowanie pliu
set termencoding=iso-8859-2 " Kodowanie termianala

" Koloruj komentarze na jasno zielono
" highlight Comment ctermfg=lightgreen

"set showmatch

Linki:
Wikibooks:
http://pl.wikibooks.org/wiki/Vim

Seria artykułów vim dla PHP [eng]:
http://schlitt.info/applications/blog/index.php?/archives/278-Comfortable-PHP-editing-with-VIM.html
http://schlitt.info/applications/blog/index.php?/archives/283-Comfortable-PHP-editing-with-VIM-2.html
http://schlitt.info/applications/blog/index.php?/archives/331-Comfortable-PHP-editing-with-VIM-3.html
http://schlitt.info/applications/blog/index.php?/archives/372-Comfortable-PHP-editing-with-VIM-4.html
http://schlitt.info/applications/blog/index.php?/archives/372-Comfortable-PHP-editing-with-VIM-4.html
http://schlitt.info/applications/blog/index.php?/archives/488-Comfortable-PHP-editing-with-VIM-5.html

Dodatkowe skrypt dla programistów PHP:
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=1120
http://www.vim.org/scripts/script.php?script_id=967

Strona oficjalna:
http://www.vim.org/

Pisanie kodu PHP pod vim-em:
http://leon.w-wa.pl/texts/vim-php.php

Najlepszy artykuł o vim-e jaki czytałem - dla programistów C:
http://users.uj.edu.pl/~ufkapano/linux/cz3konsola/lp-vim.html


Vim dla PHP po polsku: